تبلیغات
amirali mirsajadi - آموزش++ C دستورات
دستورات ابتدایی

                                                        
دستور                         کار                                                 مثال
 
int                    ساخت یک عدد صحیح                                       ; int a
float                       ساخت یک عدد اعشاری                                    ; float b
char                       ساخت یک حرف                                               ; char c
cout                      خروجی ( چاپ )                                                ;cout<<a
 " "                        خروجی عین عبارت                                           ;"cout<<"dsadsdsf
 endl                      برو خط بعد                                                       ;  cout<<a<<endl
 cin                        ورودی   ( گرفتن از کاربر)                                   ; cin>>a
=                           تساوی                                                            ; a=b
if                            اگر ( شرط )                                                      (if(a>b
!                            برقرار نباشد                                                      (if(a!>b                                                    
&&                         هر دو شرط برقرار باشد                                     (  if(a>b&&a>c
||                           حداقل یکی از شرطها برقرار باشد.                      (if(a>b ||   a>c
else                        اگر شرط برقرار نبود ....                                       elseطبقه بندی: برنامه نویسی،

تاریخ : شنبه 25 آذر 1391 | 07:17 ب.ظ | نویسنده : امیرعلی میرسجادی | نظرات